Финансиране за иновативни проекти

Понижението на банковите лихви в световен мащаб прави все по-изгодно за редица инвеститори и инвестиционни фондове да финансират изграждането на инвестиционни обекти със стоки и други материални и нематериални активи. С поддържането на ниска доходност на различните кредитни институции тази тенденция се стимулира. Относителните печалби на банките намаляват и те са принудени да ги компенсират с повече и по-разнообразни такси, които събират от клиентите си.
Отдавна е известно, че в световната търговия, работеща на принципа “купуваме евтино – продаваме скъпо” разчита повече на рекламата и още повече на неинформираността на клиентите за обективните качества на рекламираните материални и нематериални продукти. И от това се генерират огромни печалби, които сега е най-добре да бъдат пряко активно инвестирани в реални обекти, отколкото пасивно да разчитат на лихви и други ниско доходни банкови и небанкови финансови инструменти, каквато е сегашната конюнктура. Банковата система вече не може печелившо да инвестира натрупаната огромна парична маса от търговия и друго.
Събираните и наличните пари в различни видове кредитни институции са десетократно повече от търсените пари за иновативни печеливши проекти. Причината за това е острият дефицит от перспективни иновации, а следствие от дефицита на рентабилни проекти е една от основните причини за фалита на много банки, включително и на банки-лидери. Това предизвика продължаващата световната финансова криза.
Ние работим с инвестиционни фондове, които пряко инвестират в дългосрочни иновативни бизнес устойчиви проекти под формата на дългосрочен лизинг без начални вноски и с начални и междинни гратисни периоди. Оскъпяването е от 6 до 8% годишно, включително и за 30 годишен лизинг. Става въпрос за проекти, включващи глобални иновации, защото всеки от тях е в привилегированото положение на единствения в света законен патентен монопол.
Това са наши иновативни проекти в сферата на зелените технологии, възобновяемите енергийни източници, екотранспорта, оползотворяването на отпадъци, интелигентни мехатронни системи, здравословен начин на живот и други, които може да видите на интерактивния Интернет портал на Балканската академия за иновации http://greeninnovations.biz

Такива проекти се субсидират и по различни европейски програми, като “Иновации и конкуретноспособност” , за нови продукти в преработвателната промишленост, Програма ”Хоризонт 2020”, различни междудържавни програми като “Интер-рег” и др.

 

Маркетинг на нови продукти

https://theinnovationenterprise.com/summits/calendar

Изобретения и иновации

https://channels.theinnovationenterprise.com/innovation

Предприемачество и финансиране

https://channels.theinnovationenterprise.com/finance

НАЧАЛОТО НА КНИГАТА “АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРО-РЕВОЛЮЦИЯ
DOWNLOAD OUR NOVEL BOOK AUTOMOTIVE REVOLUTION