Основни дейности на фонда * Main business activities 

http://www.chambersz.com/news/16614-2019-04-10-11-30-53

ЗЕЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД

Капиталът на фонда е изцяло внесен и е разделен в четири раздела:

Р А З Д Е Л    А

Пътно-безопасни електрически и хибридни автомобили и предпазни пътни кинетични мантинели и пътен ЕНЕРГО-ТЕЛЕКОМ

Section A

Road-Safe Electric and Hybrid Cars and Protective Travel Kinetic Dummies and road renewable ENERGY-TELECOM


Пътен ЕНЕРГО-ТЕЛЕКОМ със зарядни станции за електро- и зареждаеми хибридни автомобили

Renewable energy power plants on roads to charge battery of electric and plug- in-hybrid vehicles

Р А З Д Е Л    Б

Градски педални електромобили за паркове, eкопътеки, велотрасета и пешеходни зони

Section B

Urban pedal electric vehicles for parks, eco-trails, bicycles and pedestrian zones

Гравитационно-поплавъчно речно водно колeло с шарнирни вертикални лопати за плитко водно течение

Patented gravity-float boosted river paddle wheel with hinged vertical paddles for shallow water flow

Р А З Д Е Л    В

Гравитационно-хидрокинетични ВЕЦ на бавни естествени водни течения

Section C

Greater hydro-kinetic hydro power plants of slow natural water currents

Речни изпитания на дълбоко потопено гравитационно усилено водно колело с вертикални лопати за понтонни електроцентнарли

River test deep submerged gravity boosted water wheel with vertical paddles for hydro-kinetic power barges

Р А З Д Е Л    Г

Интелигентни енергийни сгради

Section D

Intelligent Energy Buildings

Интелигентни светофарни уредби, захранвани от свето-усилени фотоволтаици

Zero pollution power-set includes mirror boosted PV for traffic lights & other street appliances

Светоусилена фотоволтаично ветрогенераторна електролизна система с нулеви вредни емисии генерира водородообогатен газ за подгряване на топла вода

Hydrogen reach HHO gas generator powered by zero polution Wind generators & Solar PV panels boosted by mirrored reflectors heating water

Каскадна концентрираща слънчева система разтопява метали и генерира горим газ от дървесни отпадъци с отпадък дървени въглища

Multi levels high efficient solar concentration system melts metals & generates methane reach gas

Патентовани нискошумни покривни ветротурбини и огледално усилени слънчеви панели

2019 patented low noise roof wind turbines & solar renewable energy facilities

Фондация „ЕКОВАТ ТЕХНОЛОГИИ”

БУЛСТАТ – 131305182

IBAN – BG18 RZBB 9155 1066 0370 23,

BIC – RZBBBGSF

Зеленият иновационен фонд е фокусиран изключително върху природосъобразни и хуманни иновации. Интелектуалният му капитал гарантира високотемпов икономически растеж, без да се ползват изчерпаеми природни ресурси и без експлоатация на работна сила. Той включва регистрирани патенти, нови технологии, “ноу-хау” и патентни световни новости. Те са в основата на редица бизнес проекти с висока добавена стойност за бърза възвръщаемост на инвестициите. Характерно за активите и проектите на фонда е, че експлоатират само безплатни природни сили, като гравитацията и магнетизма, синергично комбинирани с неизчерпаеми възобновяеми енергийни източници.

Те са предназначени за малки, средни предприятия, занаятчии и други предприемачи. По всички иновации и патенти са произведени и изпитани прототипи, действащи в реални условия. Това дава увереност за бърза и успешна реализация на конкретните бизнес проекти, реализирани с тях. Приложени са и съответните защитни патентни документи за интелектуална собственост.

Пълното описание на активите на фонда може да изтеглите от ТУК.

GREEN INNOVATION FUND

The capital of the fund is fully paid up and divided into four sections. The teaser videos can been seen above.

The Green Innovation Fund is focused exclusively on environmentally friendly and humane innovations. Its intellectual capital ensures high-economic growth without the use of exhaustible natural resources and without labor exploitation. It includes registered patents, new technologies, know-how, and worldwide patent innovations.

They are the basis of a number of business projects with high added value for rapid return on investment. A characteristic of the Fund’s assets and projects is that only free natural forces such as gravity and magnetism are synergistically combined with inexhaustible renewable energy sources.

They are intended for small, medium-sized enterprises, craftsmen and other entrepreneurs.

All innovations and patent prototypes are produced and tested, operating under real conditions. This gives confidence for quick and successful realization of the specific business projects. The relevant intellectual property patents are also enclosed.

The full description of the Fund’s assets can be downloaded from HERE.

Bank account details:

Foundation ‘Ecowatt Technologies’

BULSTAT – 131305182

IBAN – BG18 RZBB 9155 1066 0370 23,

BIC – RZBBBGSF